NOORDWIJK ACTUEEL
informatie over de inhoud van deze website Voor alle duidelijkheid wijst Noordwijk Actueel ten aanzien van de website www.noordwijkactueel.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en dieplinken, zijn eigendom van Noordwijk Actueel. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Noordwijk Actueel. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Noordwijk Actueel met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Noordwijk Actueel behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Noordwijk Actueel alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Noordwijk Actueel niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Noordwijk Actueel, welke geen eigendom zijn van Noordwijk Actueel, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Noordwijk Actueel. Hoewel Noordwijk Actueel uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Noordwijk Actueel worden onderhouden wordt afgewezen. Storingen en overmacht Dienstverlener heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Aanbieder zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Aanbieder is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. Aanbieder heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Aanbieder zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Aanbieder is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing. Dienstverlener zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, ddos-aanvallen, synflood, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dienstverlener door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Dienstverlener kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.